تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

تأسیس موزۀ زبان و موزۀ تاریخ دانشگاه سیسو


16 December 2019 | By faadmin | SISU

روز 8 دسامبر یک شنبه مراسم رونمائی موزۀ زبان و موزۀ تاریخ دانشگاه سیسو برگزار شد. جیانگ هوا رئیس بخش رسانه ها دپارتمان ارتباطات جهانی سازمان ملل، ونگ تیه هوی معاون وزارت امور آموزشی، جیانگ فنگ دبیر حزب دانشگاه و لی یانگ سونگ رئیس دانشگاه در این مراسم حضور داشتند.

موزه زبان به سه محل نمایشگاه «ارتباط با جهان»، «نگارستن زبان» و «تشریح جهان» تقسیم می شود که شامل هشت بخش از جمله «ظهور زبان»، «خانوادۀ زبان»، «عناصر اصلی زبان»، «زبانها و خط»، «زبان و فرهنگ»، «زبان و جامعه»، «زبان و آموزش» و «زبان و آینده» است. این موزه با روشهای گوناگون تاریخ مبادلات بین تمدن چین و تمدنهای جهان و تکثرگرایی فرهنگی زبانی را نشان می دهد و به بنا به این به آیندۀ جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک نظر می اندازد. در بخش «ظهور زبان» سیر تکامل زبان انسانی مرور می شود؛ در بخش «خانوادۀ زبان» خانواده های زبانی در سراسر دنیا و تغییرات آنها شرح می شود و بازدیدکنندگان با استفاده از تجهیزات چند رسانه ای و دستگاه های تعاملی چند زبانه می توانند به آموزش شبیه سازی زبان بپردازند؛ در بخش «زبان و خط» سیستمهای خط متنوع مورد شرح قرار می گیرند؛ در بخش «زبان و فرهنگ» آثار ادبیات کلاسیک معروف و فیلمهای مربوطه در معرض نمایش قرار می گیرند؛ در بخش «زبان و جامعه» روابط زبان و سرنوشت کشور و روابط جهانی شدن و تنوع زبانی مورد معرفی و توضیح قرار می گیرد؛ در بخش «زبان و آموزش» جریان توسعۀ آموزش زبانهای خارجی در چین در طول تاریخ نشان می شود؛ در بخش «زبان و آینده» کاربردهای هوشمند زبان نظیر ترجمۀ هوشمند برای بازدیدکنندگان معرفی می شود. این موزه سکوی جدیدی برای تبادل نظر محققان و دانشمندان در حوزه های مربوطه و محلی برای ترویج علم عامه پسند به حساب می آید.

موزۀ تاریخ دانشگاه سیسو هم به سه بخش-- «بخش تاریخ»، «بخش وضعیت کنونی» و «بخش دوراندیشی» تقسیم می شود. در بخش تاریخ پر حادثۀ دانشگاه و داستانها و خاطرات فراموش نشدنی نسلهای پیشین مورد مرور قرار می گیرد؛ در بخش وضعیت کنونی فعالیتهای دانشگاه از قبیل مراسم بزرگداشت سالگرد تأسیس دانشگاه، فیلم های تبلیغاتی و نمایشهای دانشجویان ارایه می شود؛ در بخش دور اندیشی هم نظر اندازی به آیندۀ دانشگاه پرداخت می شود. با تأسیس این دو موزه دانشگاه سیسو می تواند داستانهای چین را به طور زنده تر بیان کند و خدمات بیشتری برای گسترش همکاری با جهان و ترویج «طرح چین» را انجام بدهد.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط